Våra vänner i världen

Vi stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor

Bistånd och internationella solidaritetsprojekt

Emmaus Åland samarbetar med och stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor. Under 2019 kommer Emmaus Åland att samarbeta med och understöda organisationer i bl.a. Estland, Lettland, Litauen, Bosnien och Hercegovina, Västsahara, Togo och Peru. Därtill har föreningen beredskap att utreda och initiera samarbete med fler organisationer.

En viktig del av det internationella samarbetet är varutransporterna från Åland, som ger förutsättningar för socialt arbete hos mottagarna. En del av varorna delas ut till behövande, medan största delen säljs, för att skapa en ekonomisk grund för socialt arbete, förändringsarbete och opinionsbildning. Samarbetet ger således både sociala vinster och miljövinster samt bidrar till samhällsförändring. Under 2019 reserverar Emmaus Åland 120.000 euro för ekonomiska bistånd och biståndstransporter. Biståndsadministrationen belastar inte biståndsbudgeten.

En av förpliktelserna som medföljer medlemskapet i Emmaus International är att årligen bidra med en dagsförsäljning till Emmaus solidaritetsfond. Detta för att Emmausgrupper som inte har internationella kontakter ska kunna få projektstöd från Emmausrörelsen. Under 2019 ordnar Emmaus Åland sin solidaritetsförsäljning på Ålands självstyrelsedag den 9 juni.

Bistånd förmedlas även till ett flertal mottagare via Emmaus Europa i enlighet med det program för solidaritetsinsatser som Emmaus Europa gör upp. Därtill beviljas bistånd till specifika projekt såsom t.ex. Kvinnobanken (dagskassan från Strandgatan den 8 mars).

Estland

Elü Jaoks på Ösel fungerar som ett nätverk för föräldrar till handikappade barn. Föreningen lyfter upp frågor om handikappades ställning genom bl.a. seminarier, informationstillfällen och diskussioner med myndigheter och politiker. Elü Jaoks erbjuder rådgivning och handledning åt familjer med handikappade barn samt hjälper familjerna att bevaka sina rättigheter. Föreningen ordnar även sommarläger och andra sociala insatser för målgruppen. Under 2019 kommer Emmaus att stöda nätverkets insatser genom en varutransport och eventuellt ekonomiskt stöd för särskilda utvecklingsprojekt. Därtill stöds Elü Jaoks i sina ambitioner att bli mer involverad i den internationella Emmausrörelsen.

Lettland

Emmaus Smiltene i Lettland jobbar med att hjälpa utsatta grupper i samhället genom stödboende, barnaktiviteter och integration. Emmaus Åland fungerar sedan hösten 2017 som stödgrupp till Emmaus Smiltene. Gruppen beviljades i oktober provmedlemskap i Emmaus Europa. Emmaus Ålands roll är att stöda organisationen i utvecklingen till fullvärdig medlem i den internationella Emmausrörelsen. Emmaus Åland bidrar med information om hur Emmausrörelsen fungerar samt med rådgivning i organisationsutvecklingsfrågor. Därtill kan mindre ekonomiskt stöd och varubistånd ges.

Litauen

Stödcentret för försvunna personer och deras familjer i Vilnius, Litauen, Missing Persons’ Families Support Centre jobbar med stöd till offer för människohandel samt hjälp med återintegration i samhället samt med policyarbete och förebyggande insatser. Missing Persons’ Families Support Centre har av Vilnius stad fått besittningsrätt till en f.d. skola i en förort till Vilnius. Byggnaden har gjorts om till skyddshem, kontor och butik. Under 2019 ska Emmaus Åland ha beredskap att förse butiken med varuförsändelser.

Emmaus Åland har stött familjecentret Nendre sedan starten år 1998. Emmaus Åland och Ålands fredsinstitut trädde in som delägare i Nendre år 2008. Nendre erbjuder dagvård åt små barn och eftermiddagsverksamhet åt skolbarn samt rådgivning, handledning och utbildning åt dessa barns ensamstående socialt utslagna föräldrar. Syftet med Nendre är att ge föräldrarna och barnen en trygg och säker vardag samt möjligheter att hålla samman familjerna. Nendre tar årligen emot ca 30 daghemsbarn, 25 skolbarn och 40 familjer. Den pedagogiska modell som Nendre har byggt upp bygger i stor grad på nordiska erfarenheter av barnomsorg, demokratiutveckling och jämställdhet. Under 2019 stöder Emmaus Åland Nendre med ett direkt verksamhetsstöd samt med en visstidsanställning av en utvecklingsansvarig.

Emmaus Åland äger sedan våren 2018 en del av Nendre-fastigheten och en del av ett intillliggande hus. Under året uppgörs en långsiktig plan för underhåll och förvaltning av fastigheterna. Emmaus Åland äger fastigheten Villa Nina i Akmensikes. Den används av Nendre för sommarläger och rekreation. Under 2017 gjordes vissa grundförbättringar på fastigheten och till/nybyggnad planerades. Förbättringsarbeten fortsätter under 2019.

Barn- och ungdomscentret i Raguvele erbjuder fritidsaktiviteter och hjälp med läxläsning till ett femtiotal barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Vid centret får de även mat. Genom olika aktiviteter och projekt förbereds barn och unga för ett självständigt och tryggt liv. Huset där centret är inrymt ägs av Emmaus Åland, som även finansierar lönen för centrets två verksamhetsassistenter. Stödet till och samarbetet med centret i Raguvele fortsätter under 2019. Under året görs även vissa grundförbättringar i byggnaden. Därtill utreds möjligheterna att förvärva en av grannfastigheterna med syfte att ge förutsättningar att utveckla verksamheten. Under året uppgörs ett treårigt samarbetsavtal med centret.

Hercegovina

År 2016 inleddes samarbete med Emmausgruppen Nova Generacija i Banja Luka. Gruppen bedriver socialt arbete med fokus på barn och unga. Nova Generacija driver Bosnien och Hercegovinas enda stödtelefon för barn. De driver också en dagverksamhet för barn i en utsatt situation samt ett natthärbärge för barn. Emmaus Åland har sedan 2016 understött gruppen med varubistånd. Nova Generacija driver en second hand-butik i Banja Luka, med målet att kunna erbjuda arbete för vuxna i de familjer som ges stöd. Samarbetet utvecklas under 2019.

Kroatien

Under 2018 inleddes samarbete med Centre for Missing and Exploited Children i Osijek, Kroatien. Organisationens huvudsakliga syfte är att stärka rättigheterna för barn och unga, förebygga övergrepp och våld mot barn och unga, stödja familjer till försvunna barn samt tillhandahålla boende för utsatta barn och stödja ensamkommande och asylsökande barn. CMEC driver sex halvdagscenter för utsatta barn och unga runtom i Kroatien som får stöd av regeringen i Kroatien. Därtill har de ett skyddshem för barn som utsatts för trafficking, ett center för säkert internet samt ger stöd och rådgivning till barn, unga och familjer. Under 2018 skickades en långtradare med varor till CMEC för att stödja dem i öppnandet av den första humanitära second hand-butiken i Osijek. Syftet med butiken är att skapa en stabil inkomstkälla för organisationen, men också att skapa arbetsplatser för de barn och unga som fyllt 18 och behöver lära sig ett yrke.  Samarbetet utvecklas under 2019.

Rumänien

Under år 2017 inleddes diskussioner om eventuell projektsamverkan med den feministiska romska organisationen E-Romnja i Rumänien. Organisationen jobbar med flera lokala samhällsutvecklingsprojekt i orter med romsk befolkning, som i dag är missgynnad och marginaliserad på flera sätt. Organisationen jobbar med demokratifrågor och ökat deltagande i samhällsfrågor för kvinnor och unga. Arbetet fokuseras på frågor om bl.a. hälsa, utbildning, och infrastruktur. Samarbetet med E-Romnja utvecklades under 2018, då Emmaus Åland även beviljade ekonomiskt stöd. Samarbetet fortsätter under 2019.

Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. FN kräver att Västsahara skall avkoloniseras och internationella domstolen i Haag har fastslagit att Marockos krav på Västsahara saknar grund. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara och det marockanska förtrycket av den västsahariska befolkningen är hårt. I dag bor där omkring 160.000 västsaharier i flyktingläger i öknen i Algeriet.

Västsaharier har de senaste åren deltagit i Emmaus Ålands sommarläger, som har mänskliga rättigheter och självbestämmande som tema. Även 2019 kommer sommarlägret att ha deltagare från Västsahara. I de västsahariska flyktinglägren inleddes år 2017 etableringen av en Emmausgrupp. Under 2019 ska Emmaus Åland ha beredskap att stöda gruppen såväl ekonomiskt som med konsultation angående organisationsutveckling. Under året drivs även informations- och opinionsarbete kring Västsahara. Arbetet görs i samarbete med bl.a. Emmaus Stockholm, Western Sahara Resource Watch och Afapredesa. Western Sahara Resource Watch stöds under året med ett verksamhetsbidrag.

Togo

Emmausgruppen MARS hjälper utsatta kvinnor och barn genom att erbjuda dem arbete och utbildning. Organisationen driver bl.a. en sömnadsskola, en verkstad där man framställer krita, ett bageri och en hönsgård. Därtill bedrivs odling. Dessa verksamheter hjälper kvinnor och unga flickor att få utbildning och arbete. På så sätt blir de inte lika lätt offer för prostitution eller människohandel. MARS finansierar också skolgången för cirka 100 barn, undervisar analfabeter samt ger mikrokrediter.

Emmaus Åland har tillsammans med Emmaus Helsingfors och Emmaus Westervik bekostat inköpet av en tomt i Lomé där Mars har byggt nya lokaler för sin verksamhet. Under 2015 och 2016 finansierades byggandet av lokalerna, som stod klara 2018. År 2019 skickar Emmaus Åland två eller tre biståndscontainrar till MARS samt kan även bevilja ekonomiskt bistånd.

Peru

Cuna Nazareth i Lima, Peru driver ett daghem för barn från marginaliserade familjer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena. Emmaus Åland, Emmaus Helsingfors, Emmaus Westervik och Svalorna i Finland har med bidrag från utrikesministeriet hjälpt Cuna Nazareth att starta en återvinningscentral, där arbetslösa unga från fattiga familjer utbildas till professionella återvinnare. Syftet är att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning. En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll. Då återvinningscentralen har blivit självförsörjande är det meningen att den ska ge intäkter för att stödja verksamheten vid Cuna Nazareths daghem. Under 2019 bidrar Emmaus Åland med två biståndscontainrar samt ett mindre ekonomiskt understöd till återvinningscentralen.

Lokalt varubistånd

Emmaus Åland ger varubistånd till privatpersoner på Åland som lever under knappa förhållanden. Behovsbedömningen görs av professionella socialarbetare med helhetsgrepp över mottagarens situation. Stödet från Emmaus ska vara en del av flera åtgärder som syftar till förbättrad situation för mottagaren. Uppgifter om varför personen i fråga behöver bistånd lämnas inte till Emmaus. Den bedömande instansen förmedlar gåvokort som gäller i Emmaus Ålands butiker. Gåvokorten utfärdas av kommunernas socialkanslier, församlingar, ÅHS, Rädda Barnen och och andra organisationer. Verksamheten omarbetas och utvecklas under 2019. Emmaus har därtill utfärdat gåvokort och presentkort till de nya flyktingfamiljerna och andra grupper i behov av tillfälligt stöd. Även detta fortsätter under 2019.