Våra vänner i världen

Vi stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor

Bistånd och internationella solidaritetsprojekt

Emmaus Åland samarbetar med och stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora soci-ala och ekonomiska klyftor. Under 2021 kommer Emmaus Åland att samarbeta med och understöda organisationer i bl.a. Estland, Litauen, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Grekland, Västsahara, Togo och Peru. Därtill ska föreningen ha beredskap att utreda och initiera samarbete med fler organisationer.


En viktig del av det internationella samarbetet är varutransporterna från Åland, som ger förutsättningar för socialt arbete hos mottagarna. En del av varorna delas ut till behövande, medan största delen säljs, för att skapa en ekonomisk grund för socialt arbete, förändrings-arbete och opinionsbildning. Samarbetet ger således både sociala vinster och miljövinster samt bidrar till samhällsförändring. Under 2021 fortsätter Emmaus Åland med ekonomiska bistånd och biståndstransporter. 


 En av förpliktelserna som medföljer medlemskapet i Emmaus International är att årligen bidra med en dagsförsäljning till Emmaus solidaritetsfond. Detta för att Emmausgrupper som inte har internationella kontakter ska kunna få projektstöd från Emmausrörelsen. Under 2021 ordnar Emmaus Åland sin solidaritetsförsäljning i samband med Emmausfestivalen i augusti.


Bistånd förmedlas även till ett flertal mottagare via Emmaus Europa i enlighet med det program för solidaritetsinsatser som Emmaus Europa gör upp. Därtill beviljas bistånd till specifika projekt såsom t.ex. Kvinnobanken (dagskassan från Strandgatan den 8 mars).

Estland

Elü Jaoks på Ösel fungerar som ett nätverk för föräldrar till handikappade barn. Föreningen lyfter upp frågor om handikappades ställning genom bl.a. seminarier, informationstillfällen och diskussioner med myndigheter och politiker. Elü Jaoks erbjuder rådgivning och handledning åt familjer med handikappade barn samt hjälper familjerna att bevaka sina rättigheter. Föreningen ordnar även sommarläger och andra sociala insatser för målgruppen. Under 2021 kommer Emmaus att stöda nätverkets insatser genom en varutransport och eventuellt ekonomiskt stöd för särskilda utvecklingsprojekt. 

Litauen

Stödcentret för försvunna personer och deras familjer i Vilnius, Litauen, Missing Persons’ Families Support Centre jobbar med stöd till offer för människohandel samt hjälp med återintegration i samhället samt med policyarbete och förebyggande insatser. Missing Persons’ Families Support Centre har av Vilnius stad fått besittningsrätt till en f.d. skola i en förort till Vilnius. Byggnaden har gjorts om till skyddshem, kontor och butik. Under 2021 ska Emmaus Åland ha beredskap att förse butiken med varuförsändelser och eventuellt ekonomiskt stöd.

Emmaus Åland har stött familjecentret Nendre sedan starten år 1998. Emmaus Åland och Ålands fredsinstitut trädde in som delägare i Nendre år 2008. Nendre erbjuder dagvård åt små barn och eftermiddagsverksamhet åt skolbarn samt rådgivning, handledning och utbildning åt dessa barns ensamstående socialt utslagna föräldrar. Under 2021 stöder Emmaus Åland Nendre med ett direkt verksamhetsstöd samt med resurser för en utvecklingsansvarig.

Emmaus Åland äger sedan våren 2018 en del av Nendre-fastigheten och en del av ett intillliggande hus. Under 2020 uppgjordes en långsiktig plan för underhåll och förvaltning av fastigheterna. Planen verkställs under 2021.

Emmaus Åland äger fastigheten Villa Nina i Akmensikes. Den används av Nendre för sommarläger och rekreation. Förbättringsarbeten fortsätter under 2021.

Barn- och ungdomscentret i Raguvele erbjuder fritidsaktiviteter, mat och hjälp med läx-läsning till ett femtiotal barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Huset där centret är inrymt ägs av Emmaus Åland, som även finansierar lönen för centrets två verk-samhetsassistenter. Stödet till och samarbetet med centret i Raguvele fortsätter under 2021. Under året görs även vissa grundförbättringar i byggnaden. 

Bosnien och Hercegovina

Nova Generacija i Banja Luka driver Bosnien och Hercegovinas enda stödtelefon för barn. De driver också en dagverksamhet för barn i en utsatt situation samt ett natthärbärge för barn. Nova Generacija driver en second hand-butik i Banja Luka, med målet att kunna erbjuda arbete för vuxna i de familjer som ges stöd. Emmaus Åland har tidigare understött gruppen med varubistånd. Samarbetet utvecklas under 2021. 

Kroatien

Under 2018 inleddes samarbete med Centre for Missing and Exploited Children i Osijek, Kroatien. Organisationens huvudsakliga syfte är att stärka rättigheterna för barn och unga, förebygga övergrepp och våld mot barn och unga, stödja familjer till försvunna barn samt tillhandahålla boende för utsatta barn och stödja ensamkommande och asylsökande barn. CMEC driver sex halvdagscenter för utsatta barn och unga runtom i Kroatien som får stöd av regeringen i Kroatien. Därtill har de ett skyddshem för barn som utsatts för trafficking, ett center för säkert internet samt ger stöd och rådgivning till barn, unga och familjer. Emmaus Åland har tidigare understött gruppen med varubistånd. Samarbetet utvecklas under 2021.

Rumänien

År 2017 inleddes samarbetet med den feministiska romska organisationen E-Romnja i Rumänien. Organisationen jobbar med flera lokala samhällsutvecklingsprojekt i orter med romsk befolkning, som i dag är missgynnad och marginaliserad på flera sätt. Organisationen jobbar med demokratifrågor och ökat deltagande i samhällsfrågor för kvinnor och unga. Arbetet fokuseras på frågor om bl.a. hälsa, utbildning, och infrastruktur. Samarbetet och det ekonomiska stödet fortsätter under 2021.

Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. FN kräver att Västsahara skall avkoloniseras och internationella domstolen i Haag har fastslagit att Marockos krav på Västsahara saknar grund. Det marockanska förtrycket av den västsaha-riska befolkningen är hårt. I dag bor omkring 160.000 västsaharier i flyktingläger i öknen i Algeriet.

Västsaharier har deltagit i Emmaus Ålands sommarläger, som har mänskliga rättigheter och självbestämmande som tema. I de västsahariska flyktinglägren inleddes år 2017 etableringen av en Emmausgrupp. Under 2021 ska Emmaus Åland ha beredskap att stöda gruppen såväl ekonomiskt som med konsultation angående organisationsutveckling. Under året drivs även informations- och opinionsarbete kring Västsahara. Arbetet görs i samarbete med bl.a. Emmaus Stockholm, Western Sahara Resource Watch och Afapredesa. Western Sahara Resource Watch stöds under året med ett verksamhetsbidrag.

Togo

Emmausgruppen MARS hjälper utsatta kvinnor och barn genom att erbjuda dem arbete och utbildning. Organisationen driver bl.a. en sömnadsskola, en verkstad där man framställer krita, ett bageri och en hönsgård. Därtill bedrivs odling. Dessa verksamheter hjälper kvinnor och unga flickor att få utbildning och arbete. På så sätt blir de inte lika lätt offer för prostitution eller människohandel. MARS finansierar också skolgången för cirka 100 barn, undervisar analfabeter samt ger mikrokrediter.

Emmaus Åland har tillsammans med Emmaus Helsingfors och Emmaus Westervik be-kostat inköpet av en tomt i Lomé där Mars har byggt nya lokaler för sin verksamhet, som stod klara 2018. År 2021 skickar Emmaus Åland mellan två och tre biståndscontainrar till MARS samt kan även bevilja ekonomiskt bistånd.

Peru

Cuna Nazareth i Lima, Peru driver ett daghem för barn från marginaliserade familjer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena.

Cuna Nazareth driver en återvinningscentral, med syftet att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom åter-vinning. En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll. Då återvinningscentralen har blivit självförsörjande är det meningen att den ska ge intäkter för att stödja verksamheten vid Cuna Nazareths daghem.

Under 2021 bidrar Emmaus Åland med en eller två biståndscontainrar samt kan även bevilja ekonomiskt bistånd

Lokalt varubistånd

Emmaus Åland ger varubistånd till privatpersoner på Åland som lever under knappa förhållanden. Behovsbedömningen görs av professionella socialarbetare med helhetsgrepp över mottagarens situation. Stödet från Emmaus ska vara en del av flera åtgärder som syftar till förbättrad situation för mottagaren. Uppgifter om varför personen i fråga behöver bistånd lämnas inte till Emmaus. Den bedömande instansen förmedlar gåvokort som gäller i Emmaus Ålands butiker. Gåvokorten utfärdas av kommunernas socialkanslier, församlingar, ÅHS, Rädda Barnen och andra organisationer. 

Emmaus har därtill utfärdat gåvokort och presentkort till nya flyktingfamiljer som anländer till Åland och andra grupper i behov av tillfälligt stöd. Även detta fortsätter under 2021. 

Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild