Socialt arbete

gemensamt meningsfullt arbete

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation.  Emmaus bedriver även arbetsmarknadsprojekt med målet att genom praktisk handledning och arbetsmarknadshandledning öka deltagarnas möjligheter att få ett jobb eller en studieplats

Stödarbetsplatser

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation. Emmaus bedriver sysselsättningsprojekt med målet att genom praktisk handledning och arbetsmarknadshandledning öka deltagarnas möjligheter att få ett jobb eller en studieplats.

Arbetsträning och arbetsmarknadshandledning

Emmaus Åland arbetar med arbetsträning och arbetsmarknadshandledning för personer som varit arbetslösa en lång tid. Målet med insatserna är att deltagarna ska komma vidare till arbete, studier eller andra insatser. Insatserna görs huvudsakligen i samverkan med och på uppdrag av AMS, men också KST är en viktig samarbetspartner. Emmaus Åland jobbar sedan 2021 med valideringsmetoden OCN för att synliggöra, erkänna och dokumentera kompetens.

Samhällstjänstgörare

I stället för ovillkorligt fängelse i upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Emmaus Åland tar årligen emot flera samhällstjänstgörare.

Praktikanter

Emmaus Åland tar årligen emot en mängd praktikanter i olika åldrar och med olika mål för praktiken. Praktikanterna kommer till Emmaus från grundskola, gymnasieskola (så kallat Lärande i arbete/LIA-praktik), Medis SFI-kurser för språkpraktik och från högskoleutbildningar. Emmaus erbjuder också plats för högskolepraktikanter genom AMS system för högskolepraktik.

Sysselsättning

Emmaus Åland har sedan länge erbjudit sysselsättning och arbetsgemenskap också för personer som inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Emmaus Åland samarbetar med KST och andra organisationer.

Lokalt varubistånd

Emmaus Åland ger varubistånd till privatpersoner på Åland som lever under knappa förhållanden. Behovsbedömningen görs av professionella socialarbetare med helhetsgrepp över mottagarens situation. Stödet från Emmaus ska vara en del av flera åtgärder som syftar till förbättrad situation för mottagaren. Gåvokorten utfärdas av KST, församlingar, ÅHS, Rädda Barnen och andra organisationer.

Integration på arbetsmarknaden

Emmaus Åland har sedan starten för 25 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten. Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre.

Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden.