Socialt arbete

På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation. På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö. Emmaus bedriver även arbetsmarknadsprojekt med målet att genom praktisk handledning och arbetsmarknadshandledning öka deltagarnas möjligheter att få ett jobb eller en studieplats

Stödarbetsplatser

Under 20121 fortsätter satsningen på det sociala arbetet inom organisationen. Emmaus ska under året vidareutveckla handledningen av de stödanställda och även erbjuda kortare arbetstränings-placeringar. Målet är att kunna erbjuda stödanställning åt fler personer med funktionsvariationer samt att erbjuda dem ett arbete som är både utvecklande och meningsfullt. Detta kombineras med insatser för att få ut de stödanställda på praktikjobb på andra arbetsplatser, med målet att få en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Insatserna utförs i stor utsträckning i samverkan med och på uppdrag av AMS. Samarbetet innefattar även Klubbhuset Pelaren och andra organisationer.

Övergångsarbete

Ålands Fountainhouse driver Klubbhuset Pelaren. Klubbhuset är öppet för människor som är drabbade eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på social gemenskap, delaktighet och arbete. Ålands Fountainhouse ordnar s.k. övergångsjobb på företag och organisationer för medlemmar som är redo att integreras på arbetsmarknaden. Emmaus Åland har sedan hösten 2012 anställt övergångsarbetare. Samarbetet med Ålands Fountainhouse fortsätter under 2021.

Samhällstjänstgörare

I stället för ovillkorligt fängelse i upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Emmaus Åland tar årligen emot flera samhällstjänstgörare. Samarbetet med Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter under år 2021. Målsättningen är att under året ha 2-4 samhällstjänstgörare. Därtill ska föreningen ha kapacitet att liksom 2020 ta emot personer som är på frihet på prov.

Civiltjänstgörare

Emmaus Åland godkändes år 2016 som civiltjänstgörarplats. Civiltjänst utförs istället för militärtjänst och ska vara för ”samhället nyttig arbetstjänst”. Emmaus Åland tog emot sin första civiltjänstgörare i maj 2016. Föreningen ska även under 2021 ha kapacitet att ta emot lämplig civiltjänstgörare.

Frivilligarbete

Årligen arbetar ca 100 personer omkring 4.000 timmar på Emmaus utan ersättning. Det motsvarar mer än 100 arbetsveckor. De frivilligas insatser viktiga för verksamheten och har dessutom en betydelsefull social funktion. Under 2021 fortsätter Emmaus Åland med utvecklingen av frivilligarbetet. Några gånger under året ordnas frivilligarbetarmöten där frågor som rör verksamheten och särskilt frivilligarbetarnas sysslor diskuteras.

Projektet Växtkraft

Målsättningen med projektet Växtkraft är att fler personer ökar sitt deltagande i samhället. Målsättningen är även ökad social delaktighet samt förbättrad anställningsbarhet för dem som har som mål att komma ut på arbetsmarknaden. För att uppnå målsättningen stärker Emmaus sin verksamhet med s.k. arbetsverkstäder där deltagarna får arbeta med det de är bra på, för att sedan gå vidare med mer utmanande arbetsuppgifter. Målen uppnås även genom öppna arbets- och reparationsverkstäder, trä- och textilverkstäder, samtalsgrupper och workshops där alla får delta utgående från egna behov. Projektet inleddes den 1.1.2019 och den första fasen pågick fram till 31.12.2020. Under 2021-2022 utvecklas projektet vidare. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering.

Integration på arbetsmarknaden

Emmaus Åland har sedan starten för 25 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten. Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre.

Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Integration genom arbete

Emmaus arbetspool startades för skapa ett tryggt och rättssäkert system med förmedling av arbete åt målgruppen. Målet är dels att hjälpa tillfälliga gästarbetare men även att integrera fler personer på arbetsmarknaden, som en del i processen att få ett bra liv. Verksamheten lades på is i och med coronapandemin 2020. Under 2021 läggs istället fokus på att stöda personer på arbetsträning i att få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild