Socialt arbete

På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation. På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö.

Stödarbetsplatser

Under 2019 fortsätter satsningen på det sociala arbetet inom organisationen. Emmaus ska under året vidareutveckla handledningen av de stödanställda och även erbjuda kortare arbetstränings-placeringar. Målet är att kunna erbjuda stödanställning åt fler personer med funktionsvariationer samt att erbjuda dem ett arbete som är både utvecklande och meningsfullt. Detta kombineras med insatser för att få ut de stödanställda på praktikjobb på andra arbetsplatser, med målet att få en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Insatserna utförs i stor utsträckning i samverkan med och på uppdrag av AMS. Samarbetet innefattar även många kommuner, Fixtjänst, Klubbhuset Pelaren och andra organisationer.

Övergångsarbete

Ålands Fountainhouse driver Klubbhuset Pelaren. Klubbhuset är öppet för människor som är drabbade eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på social gemenskap, delaktighet och arbete. Grundidén är att tro på den enskildes förmåga och vilja att förändra sin livssituation. Ålands Fountainhouse ordnar s.k. övergångsjobb på företag och organisationer för medlemmar som är redo att integreras på arbetsmarknaden. Emmaus Åland har sedan hösten 2012 anställt övergångsarbetare. Samarbetet med Ålands Fountainhouse fortsätter under 2019.

Samhällstjänstgörare

I stället för ovillkorligt fängelse i upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Emmaus Åland tar årligen emot flera samhällstjänstgörare. Samarbetet med Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter under år 2019. Målsättningen är att under året ha 4 samhällstjänstgörare.

Civiltjänstgörare

Emmaus Åland godkändes år 2016 som civiltjänstgörarplats. Civiltjänst utförs istället för militärtjänst och ska vara för ”samhället nyttig arbetstjänst”. Emmaus Åland tog emot sin första civiltjänstgörare i maj 2016. Föreningen ska även under 2019 ha kapacitet att ta emot lämplig civiltjänstgörare.

Frivilligarbete

Årligen arbetar ca 100 personer omkring 4.000 timmar på Emmaus utan ersättning. Det motsvarar mer än 100 arbetsveckor. De frivilligas insatser viktiga för verksamheten och har dessutom en betydelsefull social funktion. Under 2019 fortsätter Emmaus Åland med utvecklingen av frivilligarbetet. Några gånger under året ordnas frivilligarbetarmöten där frågor som rör verksamheten och särskilt frivilligarbetarnas sysslor diskuteras.

Projektet Växtkraft

Målsättningen med projektet Växtkraft är att fler personer ökar sitt deltagande i samhället. Målsättningen är även ökad social delaktighet samt förbättrad anställningsbarhet för dem som har som mål att komma ut på arbetsmarknaden. För att uppnå målsättningen stärker Emmaus sin verksamhet med s.k. arbetsverkstäder där deltagarna får arbeta med det de är bra på, för att sedan gå vidare med mer utmanande arbetsuppgifter. Målen uppnås även genom öppna arbets- och reparationsverkstäder, samtalsgrupper och workshops där alla får delta utgående från egna behov. Projektet pågår den 1.1.2019-31.12.2020 och finansieras av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering.

Integration på arbetsmarknaden

Emmaus Åland har sedan starten för 25 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten. Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre. En del av sysselsättningsinsatserna har finansierats med egna medel, andra med EU- och landskapsmedel samt med kommunala medel.

Emmaus Ålands främsta arbetsmarknadsprojekt för närvarande är Bygg- och möbelreturen, Emmaus returcafé och Emmaus arbetspool. Nytt för 2019 är ESF-projektet Växtkraft, som beskrivs i avsnittet ovan (socialt arbete). Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Integration genom arbete

Nyanländas kompetenser och erfarenheter kan utgöra en utvecklingsfaktor för det åländska näringslivet och samhället i övrigt. Emmaus Åland vill ytterligare utveckla sin modell för att snabbare få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Resultat nås bäst genom nära samarbete mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Under 2017 inledde Emmaus Åland projektet "Integration genom arbete" som ett komplement till arbetspoolen. Målet är att de som involveras i verksamheten, genom rätt insats i rätt tid, ska kunna bli självförsörjande. Målgruppen för detta projekt är i första hand personer som faller utanför de sociala skyddsnäten, främst EU-migranter, asylsökande och andra nyanlända med rätt att jobba. I första hand ska personerna hänvisas till sådan existerande social service som de har rätt till, medan Emmaus främst bistår när social service inte är tillgänglig.

Sedan 2016 har vi inom ramen för Emmaus arbetspool och "Integration genom arbete" hjälpt till med bl.a. att skaffa skattekort, med bankärenden, EU-registrering hos Polisen/Migrationsverket, kontakt med FPA, att söka och få jobb, handleda på arbetsplatser, hitta bostad, informera om det åländska samhället samt med översättningar och tolkning. Arbetet fortsätter under 2019.