Människor på flykt

Emmausrörelsen anser att alla människor ska få röra sig fritt

Emmaus Åland har tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen sedan flyktingkrisen 2015 tagit ställning för säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag, krävt ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet och krävt att EU ska reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen. Emmausrörelsen anser att alla människor ska få röra sig fritt. Människor på flykt dör vid våra gränser trots att de skulle ha varit skyddade av artikel 13 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som stadgar följande:

  • Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
  • Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Emmaus Åland har länge stöttat västsaharier som är på flykt sedan 40 år tillbaka. Vårt stöd går till västsahariska flyktingläger i Algeriet och till opinionsbildande arbete. Emmaus Åland skickar inte kläder eller andra varor till våra samarbetspartners i regionen. Det som behövs bäst just nu är pengar och därför uppmanas folk att liksom tidigare donera både varor och pengar till Emmaus. Varorna omsätts i pengar, som används till insatser för människor på flykt. 

Under 2018 har Emmaus Åland, tillsammans med Emmaus Finland och Emmaus Europa, stött ett europeiskt medborgarinitiativ till Europeiska kommissionen för ett mer välkomnande Europa. Undertecknarna till initiativet kräver att den Europeiska kommissionen:

  • Förbjuder kriminaliseringen av solidaritet i medlemsstaterna.
  • Stödjer europeiska medborgare som vill erbjuda säkerhet för människor som flyr från förföljelse.
  • Säkerställer effektiv tillgång till rättvisa för alla offer för utnyttjande och illabehandling.

Emmaus Åland har också skänkt en dagskassa till Flyktingrådgivningen r.f i Finland. Flyktingrådgivningen ger juridiskt stöd och rättshjälp till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Under 2019 kommer Emmaus Åland att fortsätta stödja Flyktingrådgivningen r.f ekonomiskt. Arbetet med att stödja västsaharier på flykt fortsätter också i samverkan med Afapredesa, Emmaus Stockholm och Western Sahara Resource Watch. För flyktingar och migranter på Åland har Emmaus Åland beredskap att bidra med de varor som behövs. Dessutom erbjuder Emmaus Åland fortsättningsvis sysselsättning och jobb åt flyktingar och migranter. Detta inom ramen för Emmaus arbetspool samt inom föreningens praktikant- och frivilligarbete. Utöver detta kommer Emmaus Åland att fortsätta med aktivt kunskapsspridande och opinionsbildande arbete kring flyktingskap och asylrätt.