Emmaus stadsodling

I Emmaus stadsodling vill vi visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Emmaus stadsodling visar på vikten av att inte bryta kretsloppet. Vi ska inte bara tänka cirkulärt utan även handla cirkulärt. Hos oss ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet  – på riktigt.

Vi fokuserar på den urbana miljön och hur vi mitt i stan kan bidra till sunda kretslopp. Emmaus Åland odlar grönsaker, blommor och kryddor på ett ca 800 kvadratmeter stort parkområde mitt i Mariehamn, invid statens ämbetshus samt på ett litet grönområde och på parkeringsplatsen invid Emmaus Ålands butik på Strandgatan 20 i Mariehamn. Vid ämbetshuset har vi även ett litet växthus. Snart har vi också ett växthus i Norrböle, invid Emmausbutiken på Skogshyddsvägen 7 (Mariehamn). Och på Strandgatan odlar vi dessutom året om i en container. Genom stadsodlingen visar vi att det är möjligt att producera mat mitt i stan.

Odlingen en viktig social funktion för många personer och grupper som är marginaliserade eller hotas av utanförskap. Stadsodlingen är såväl miljömässigt som socialt hållbar.

I parken vid ämbetshuset finns en bikupa. Det är bra för den biologiska mångfalden och ger dessutom honung. Regnvatten tas tillvara för bevattning.

Grönsaker från stadsodlingen går direkt till försäljning i Emmausbutiken på Strandgatan samt till några närliggande cafeéer och restauranger. Här ska en del av det som skördas tillredas och serveras. Avståndet från jord till bord är bara några hundra meter. Närodling minskar behovet av transporter. Här visar vi att det mycket bra går att äta efter säsong och att det är möjligt att äta närodlat året om. 

Fisk
I Finland består fisket i dag till 96 procent av strömming och vassbuk. Endast  3 procent av detta används till människoföda. Resten blir mink- och fiskfoder. En stor del exporteras till Danmark, där den "förädlas" till fiskfoder, som exporteras vidare till fiskodlingar i Norge, varifrån Finland köper odlad fisk för 800.000 euro per dag. Detta är fel sorts kretslopp.

Vi vill bidra till att fisk som strömming och mört används som mat, till både vardag och fest. Fisken är hälsosam och fisket av mört och strömming bidrar dessutom till minskad övergödning i Östersjön. Till Emmaus Ålands olika evenemang tar vi fram nya spännande rätter baserade på s.k. skräpfisk. På så sätt kan vi återvinna näringsämnen som finns i det marina ekosystemet på land och samtidigt se till att den underutnyttjade fisken hamnar på tallriken.

Akvaponi – cirkulär stadsodling
I detta delprojekt som stöds av Leader Åland odlar vi fisk i ett slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan att påverka den marina miljön, samtidigt som de bidrar till naturlig gödning i odlingar. Vi bygger ett litet akvaponik-system i lokalerna vid Emmaushuset på Strandgatan. Akvaponisk odling innebär att hydroponisk odling integreras i ett system för odling av fisk. Vattnet med överskottsnäringen från fiskodlingen leds i ett slutet system via t.ex. en tomatodling innan det renat går tillbaka till fiskodlingen. Växtrester från växtodlingen kan i sin tur ingå i fiskfodret. Småskaliga akvaponiska system är på frammarsch i Europa. Här vill vi visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö. 

Jordförbättring
Biorester från Emmaus alla verksamheter samt från ett café i stan användas till jordförbättring i stadsodlingen genom s.k. bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna bioavfall och omvandla det till jord och gödning. Med hjälp av mikroorganismer omvandlas allt vanligt bioavfall snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i odlingen. Den ger jorden nytt liv och medverkar till frodigare växtlighet. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar. Bokashikompostering blir allt vanligare inom hushåll i dag. Därtill experimenteras med olika sorters maskkomposter.

Jorden kommer även att förbättras genom iblandning av biokol. Träkol i jorden bryts ner väldigt långsamt och binder därför under lång tid koldioxid i jorden. Kolet är poröst och i jorden binder det vatten och näring. Den lagrade näringen i kolet minskar urlakningen av kväve i naturen.

Kommunikation
Allt vi gör ska kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper.  Vi ska utveckla workshopprogram för barn, unga, vuxna och seniorer, anpassade efter intressen och bakgrund – så att alla får ut så mycket som möjligt av sitt besök hos oss. Vi ska visa på helheter och kretslopp främst genom praktisk handling men även genom skyltar och annat informationsmaterial. Workshops ska likaså se till helheten.

Emmaus stadsodling drivs med stöd från bl.a. 

Östersjöprojektet
Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 745 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.

Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att hjälpa folk att få (bättre) jobb och säkerställa -rättvisare arbetstillfällen. Detta görs genom att investera i Europas humankapital – anställda, ungdomar och alla som söker ett jobb. Europeiska socialfonden förbättrar årligen sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering fördelar PAF-medel till allmännyttig verksamhet.

Leader Åland
Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led development, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland.

.

.

.

____________

EU-finansierat projekt 2018-2019: Gardens of Possibilities

Möjligheternas trädgård är ett stadsodlingsprojekt som kombinerar rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa personer som riskerar att hamna i utanförskap.

Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning och vill närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka. 

Tillsammans med deltagarna bygger vi upp en trädgård med växthus och frilandsodling invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn (vid Statens ämbetshus på Torggatan 16).

Arbetsuppgifterna i trädgården består av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna.

Det är frivilligt att vara med i projektet. Deltagarna jobbar praktiskt i trädgården tillsammans med sina handledare. Man kan komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något som man tycker om. En möjlighet är även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården. 

Om du vill vara med så ska du kontakta projektledaren för att komma överens om när du kan komma till trädgården.

Kontakt

Projektledare Simon Eriksson
simon@emmaus.ax
tel. +358 457 345 5633

Projektmedarbetare och kretsloppspedagog
Tua Granholm
tua@emmaus.ax
tel. +358 457 345 3308

Central Baltic-programmet

Är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”. För Emmaus Ålands del finansieras projektet till 75% av EU-programmet och 25% av Ålands landskapsregering.

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun