Emmaus stadsodling

Emmaus stadsodling

En cirkulär och social odling
I Emmaus stadsodling vill vi visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Emmaus stadsodling visar på vikten av att inte bryta kretsloppet. Vi ska inte bara tänka cirkulärt utan även handla cirkulärt. Hos oss skall du kunna tydligt känna och se att du är en del av kretsloppet på riktigt.

Vi fokuserar på den urbana miljön och hur vi mitt i stan kan bidra till sunda kretslopp. Emmaus Åland odlar grönsaker, blommor och kryddor vid vår butik i Norrböle, på friland och växthus. Från och med våren 2023 påbörjar vi även kolonilottsodling vid Hindersböle kolonilotter. Genom stadsodlingen visar vi att det är möjligt att producera mat mitt i stan med ekologiska och regenerativa metoder.

Odlingen är en viktig social funktion för många personer och grupper som är marginaliserade eller hotas av utanförskap. Stadsodlingen är såväl miljömässigt som socialt hållbar. Vi erbjuder volontärbaserad trädgårdsodling som välgörande aktivitet för kropp och själ och fungerar samtidigt en arbetsplats för personer i arbetsträning. Vi välkomnar er att delta, vuxna, ungdomar och barn. När människa och natur jobbar i harmoni med varandra stärks den sociala och miljömässiga hållbarheten.

Under många år har vi tillsammans med bina stött den biologiska mångfalden. Vi odlar bivänliga blommor och bina hjälper oss med pollinering.

Grönsakerna och honungen från stadsodlingen går direkt till försäljning i Emmaus butiker och till lokala restauranger när möjligheterna ges. Närodlade grönsaker minskar behovet av transporter.

Jordförbättring
Biorester från Emmaus alla verksamheter samt ett lokalt café i Mariehamn används till jordförbättring i stadsodlingen genom bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna bioavfall och omvandla det till jord och gödning. Med hjälp av mikroorganismer bryts biomaterialet ner till sina beståndsdelar. Bokashin gräver vi sedan ner i vår jord där det blir näringsrik mylla. Bokashi är numera ett vanligt inslag i mångas hushåll. Utöver bokashi-tekniken experimenterar vi med kompost på flera sätt. Vi arbetar både med maskkompost och varmkomposter enligt Berkeley-metoden.

Jordhälsan är vår prioritet och utöver kompost förbättrar vi jorden på flera sätt. Träkol som förbränts utan syre, biokol, bryts ner väldigt långsamt och binder därför under lång tid koldioxid i jorden. Kolet är poröst och i jorden binder det vatten och näring. Den lagrade näringen i kolet minskar urlakningen av kväve i naturen. Till på det använder vi näring från biologiskt material vi hittar i naturen såsom tång och vass. Detta är vattenväxter som drar näring från Östersjöns vatten. Genom att använda det som gödsel reducerar man samtidigt övergödningen i vårt hav.

Kommunikation
Emmaus stadsodling är en pedagogisk verksamhet. Vi välkomnar studiebesök. Vi ordnar workshops och tematiska tillfällen för barn men även andra målgrupper. Vi anpassar besöket efter deltagarna. Fokus är kretslopp och jordhälsa.

Är ni intresserade av att göra ett studiebesök i vår odling? Ta kontakt med oss antingen via telefon eller mail.

Kontakt

Projektledare
Tua Granholm
tua@emmaus.ax
tel. +358 457 345 3308

Emmaus stadsodling drivs med stöd från bl.a.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro. Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga, till exempel genom förebyggande verksamhet eller genom fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning.

Svenska kulturfonden
Svenska kulturfonden verkar för:

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland
att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar
att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet
att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.

Östersjöprojektet
Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 745 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.

Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att hjälpa folk att få (bättre) jobb och säkerställa -rättvisare arbetstillfällen. Detta görs genom att investera i Europas humankapital – anställda, ungdomar och alla som söker ett jobb. Europeiska socialfonden förbättrar årligen sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering fördelar PAF-medel till allmännyttig verksamhet.

Leader Åland
Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led development, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland.

Akvaponi – cirkulär stadsodling 2020-2022
I detta delprojekt som stöddes av Leader Åland odlade vi fisk i ett slutet system och fokuserade på vattnets kretslopp. Vi visade på en matproduktion som inte påverkar den marina miljön: en kombinerad fisk- och växtodling. Vi drev ett litet akvaponiskt system i lokalerna vid Emmaus på Strandgatan. Vattnet med överskottsnäring från fiskarna leds i ett slutet system via t.ex. tomatplantor där det av dem tas upp. Vattnet passerar filter innan det renat går tillbaka till fiskarna. Växtrester från växtodlingen kan i sin tur ingå i fiskfodret.  

Akvaponiska system är på frammarsch i både storskaliga produktioner och mindre anläggningar. Här ville vi visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö.

Central Baltic-programmet
Är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”. För Emmaus Ålands del finansieras projektet till 75% av EU-programmet och 25% av Ålands landskapsregering.

EU-finansierat projekt 2018-2019: Gardens of Possibilities

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun

Möjligheternas trädgård (Gardens of Possibilities) var ett stadsodlingsprojekt som kombinerade rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Projektet riktade sig till långtidsarbetslösa personer som riskerade att hamna i utanförskap.

Vi vände oss till personer som behövde meningsfull sysselsättning och ville närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka. 

Tillsammans med deltagarna byggde vi upp en trädgård med växthus och frilandsodling invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn (vid Statens ämbetshus på Torggatan 16).

Arbetsuppgifterna i trädgården bestod av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna.

Det var frivilligt att vara med i projektet. Deltagarna jobbade praktiskt i trädgården tillsammans med sina handledare. Man kunde komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något som man tyckte om. En möjlighet var även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården. 

Gardens of Possibilities- projektet lade grunden för hur Emmaus stadsodling arbetar idag.