Emmaus stadsodling

Emmaus stadsodling

Emmaus Åland har bedrivit stadsodling i olika former sedan våren 2016. Odlingen inleddes samtidigt som vi startade restaurangprojektet Emmaus returcafé, då inriktningen var "från jord till bord". Efter det utvecklades stadsodlingen på flera platser och med stöd från bl.a. Central Baltic-programmet, Leader Åland, Ålandsbankens Österjöprojekt, Europeiska socialfonden, Ålands landskapsregering samt fonder och stiftelser.

I dag drivs stadsodlingen endast vid Emmaus Ålands område i Norrböle i norra Mariehamn. Odlingen är nu en integrerad del av våra insatser för personer på arbetsträning.

Läs gärna rapport över Emmaus stadsodling 2020-2023.

.

Se litet urval av oss i media här
 

Ålands Radio 8.7.2021: Klimatsmart akvaponi hos Emmaus

Ålands Radio 31.3.2022 Jordinspiration på Emmaus

Ålandstidningen 2.6.20222: Emmaus inspirerar till odling i stan

Åland just nu 7/2022: Emmaus satsar på långsiktig odling

Ålands Radio 16.5.2023: Emmaus stadsodling flyttar till Hindersböle och samarbetar med Strandnäs skola

Emmaus stadsodlings musikvideo 2021: Det grönskar i staden

Odlingseftermiddag med City Mariehamn i mars 2022

Kontakt

Projektledare
Tua Granholm
tua@emmaus.ax
tel. +358 457 345 3308

.

.

.

.

.

Emmaus stadsodling har drivits med stöd från bl.a.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro. Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga, till exempel genom förebyggande verksamhet eller genom fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning.

Svenska kulturfonden
Svenska kulturfonden verkar för:

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland
att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar
att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet
att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.

Östersjöprojektet
Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 745 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.

Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att hjälpa folk att få (bättre) jobb och säkerställa -rättvisare arbetstillfällen. Detta görs genom att investera i Europas humankapital – anställda, ungdomar och alla som söker ett jobb. Europeiska socialfonden förbättrar årligen sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering fördelar PAF-medel till allmännyttig verksamhet.

Leader Åland
Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led development, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland.

Akvaponi – cirkulär stadsodling 2020-2022
I detta delprojekt som stöddes av Leader Åland odlade vi fisk i ett slutet system och fokuserade på vattnets kretslopp. Vi visade på en matproduktion som inte påverkar den marina miljön: en kombinerad fisk- och växtodling. Vi drev ett litet akvaponiskt system i lokalerna vid Emmaus på Strandgatan. Vattnet med överskottsnäring från fiskarna leds i ett slutet system via t.ex. tomatplantor där det av dem tas upp. Vattnet passerar filter innan det renat går tillbaka till fiskarna. Växtrester från växtodlingen kan i sin tur ingå i fiskfodret.  

Akvaponiska system är på frammarsch i både storskaliga produktioner och mindre anläggningar. Här ville vi visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö.

Central Baltic-programmet
Är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”. För Emmaus Ålands del finansieras projektet till 75% av EU-programmet och 25% av Ålands landskapsregering.

EU-finansierat projekt 2018-2019: Gardens of Possibilities

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun

Möjligheternas trädgård (Gardens of Possibilities) var ett stadsodlingsprojekt som kombinerade rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Projektet riktade sig till långtidsarbetslösa personer som riskerade att hamna i utanförskap.

Vi vände oss till personer som behövde meningsfull sysselsättning och ville närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka. 

Tillsammans med deltagarna byggde vi upp en trädgård med växthus och frilandsodling invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn (vid Statens ämbetshus på Torggatan 16).

Arbetsuppgifterna i trädgården bestod av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna.

Det var frivilligt att vara med i projektet. Deltagarna jobbade praktiskt i trädgården tillsammans med sina handledare. Man kunde komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något som man tyckte om. En möjlighet var även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården. 

Gardens of Possibilities- projektet lade grunden för hur Emmaus stadsodling arbetar idag.