Emmaus Åland

Vi kämpar mot orättvisor

Vision 2030

Emmaus bidrar till uppnåendet av ett meningsfullt liv, en verklig fred och glädje för varje individ och samhälle. Vi är banbrytare inom cirkulär ekonomi och vår verksamhet är klimatpositiv, vilket innebär att vår verksamhet binder mer koldioxid än vi släpper ut. Vårt biståndsarbete och vårt fredsarbete skapar social hållbarhet och bygger tillit över gränser. Varje människa och varje samhälle ska kunna leva, få en plats och förverkliga sig i ett ömsesidigt utbyte och i en gemenskap där alla har ett lika värde.

Verksamhetsidé

Emmaus Åland ska i enlighet med Emmausrörelsens manifest:

 • Kämpa mot orättvisor
 • Hjälpa dem som har det värst
 • Återanvända och återvinna
 • Åtgärda orsakerna till ojämlikhet
 • Arbeta för integration
 • Skapa meningsfullhet genom gemensamt arbete

Emmaus Åland vill bidra till ett hållbart samhälle genom visa på nya system och modeller. Vi vill vara föregångare både vad gäller inkludering på arbetsmarknaden och inom nya modeller för återanvändning och återvinning. Vi visar att ett hållbart arbetssätt fungerar. Vi uppmärksammar och berättar om verksamheter och aktiviteter som bryter mot hållbarhetsprinciperna.

Värdegrund

Emmaus Åland utgår från den internationella Emmausrörelsens värdegrund, som fastslogs vid rörelsens världsmöte i Italien i april 2016. Emmausrörelsen står för:

Respekt – för människor och miljö, vilket leder till verksamheter präglade av:

 • tolerans och kamp mot alla former av diskriminering
 • gemensamt arbete som stärker individens egenvärde, självkänsla och oberoenderespekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa
 • miljöarbete

Att dela med sig – av mänskliga, materiella och ekonomiska resurser, vilket leder till:

 • verksamheter som ökar vår medvetenhet och vårt politiska och sociala engagemang
 • att vi delar arbetsuppgifter, varor, lokaler, problem, kunskaper och ansvar
 • att vi uppmuntrar till generositet och strävar efter att alla kan vara delaktiga och jämbördiga

Öppenhet – på alla plan, vilket leder till:

 • öppenhet både kring vår organisation och i vårt eget förhållningssätt gentemot varandra ärlighet, trovärdighet och aktivt lyssnande för att nå förståelse för olika ståndpunkter
 • aktiviteter kring utbildning och kultur
 • att leva och arbeta tillsammans och tillämpa demokrati i vardagen och på alla sätt omfamna olikheter.

Solidaritet – att leva solidariskt i vardagslivet och i samhället, i gruppen och arbetet, lokalt och globalt, vilket leder till:

 • arbete för jämlikhet och motverkandet av ensamhet och marginalisering
 • strävan efter att lösa konflikter
 • strävan efter rättvisare fördelning av resurser
 • solidariskt samhällsengagemang, ansvar, uthållighet och fredsbyggande

Välkomnande – såväl i tanke som i handling, vilket leder till verksamheter präglade av varmt bemötande och betoning på gemenskap, där vi lyssnar på varandra, ger stöd, förmår tillmötesgå både akuta och långsiktiga behov särskilt hos utsatta grupper. 

Värdegrunden avspeglas även i föreningens alkohol- och drogpolicy, jämställdhetspolicy, mångfaldspolicy, policy mot mobbning och trakasserier samt miljöpolicy. Under året ska värdegrunden konkretiseras med målet att den ska genomsyra den praktiska verksamheten. I detta arbete läggs fokus även på antirasism och hbtq-rättigheter.

Hållbarhetsprinciper

Emmaus Åland arbetar med såväl social som ekologisk hållbarhet. De åtta hållbarhets-principerna fungerar som ett verktyg och en måttstock i vårt arbete. Det innebär att Emmaus inte ska vara med och bidra till att naturen utsätts för:

 1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och mineraler
 2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, kemikalier, svårnedbrytbara ämnen eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än vad naturen kan ta hand om
 3. Undanträngning med fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord, intrång i viktiga naturområden, och produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)

Vi är inte heller med och bidrar till att människor utsätts för strukturella hinder för

 1. Hälsa
 2. Inflytande
 3. Kompetensutveckling
 4. Opartiskhet
 5. Och meningsskapande

De åtta hållbarhetsprinciperna utgör Emmaus Ålands definition av ekologisk och social hållbarhet. Istället för att bidra till ett ohållbart samhälle ska vi visa på metoder för att minska koncentrationsökning av ämnen skadliga för naturen, och undanröja strukturella hinder som står i vägen för ett inkluderande samhälle. 

En pusselbit för ett hållbart Åland

Emmaus Åland ska aktivt delta i arbetet med att uppnå målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Vi bidrar framför allt till mål 1, 2 och 7 i agendan. Vi ska också, utifrån vår värdegrund och vår expertkunskap, ifrågasätta, utmana och driva på för ännu mer ambitiösa hållbarhetsmål där vi anser att det behövs.

Läs även vår broschyr!

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023