Socialt arbete

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionshinder. På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö.

En arbetsplats för alla
Emmaus gör en stor social insats. På Åland har 30-35 personer sin dagliga arbetsplats på Emmaus Köpmansgatan, Godby och på Emmaus bygg- och möbelretur. Emmaus är mer än en vanlig arbetsplats. Man får stöd och hjälp när man behöver det som mest. Jobbet och det ansvar som följer med är det viktigaste. Arbetsuppgifterna varierar från person till person. Det kan vara allt från att bala kläder, sälja möbler och kläder till att demontera byggnader. De som jobbar på Emmaus är ofta människor som inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Det är personer med fysiska och psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning, inflyttade utan tillräckliga språkkunskaper, missbrukare, samhällstjänstgörare och långtidsarbetslösa.

            Under 2013 fortsätter satsningen på det sociala arbetet inom organisationen. Emmaus ska under året utveckla handledningen av de stödanställda. Detta görs genom nya handledningsresurser och fortbildning av befintlig personal. Målet är att under året kunna erbjuda stödanställning åt flera funktionshindrade samt att erbjuda dem ett arbete som är både utvecklande och meningsfullt. Detta kombineras med insatser för att få ut de stödanställda på praktikjobb på andra arbetsplatser, med målet att få en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete utförs i samverkan med och på uppdrag av AMS.

Övergångsarbete
Ålands Fountainhouse driver Klubbhuset Pelaren. Klubbhuset är öppet för människor som är drabbade eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på social gemenskap, delaktighet och arbete. Grundidén är att tro på den enskildes förmåga och vilja att förändra sin livssituation. Att arbeta i klubbhuset innebär för medlemmarna en möjlighet att återfå sitt egenvärde, få ett mål och känna självförtroende. Fountainhouse är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det finns drygt 400 klubbhus över hela världen. I klubbhuset ingår man i ett socialt och arbetssammanhang där man blir respekterad för den man är, där ens röst räknas och ens resurser och kunskaper tas tillvara. Ålands Fountainhouse ordnar även s.k. övergångsjobb på företag och organisationer för medlemmar som är redo att integreras på arbetsmarknaden. Emmaus Åland anställde hösten 2012 sin första övergångsarbetare. Samarbetet med Ålands Fountainhouse fortsätter under 2013.

Samhällstjänstgörare
I stället för ovillkorligt fängelse upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Brottspåföljdsmyndigheten utreder den åtalades lämplighet till samhällstjänst innan domstolsbeslut samt anvisar tjänstgöringsstället och övervakar tjänstgöringen. Emmaus tar årligen emot flera samhällstjänstgörare. Samarbetet med Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter under år 2013. Målsättningen är att hela tiden ha två eller tre samhällstjänstgörare som under 3-8 timmar per vecka sorterar, balar och utför reparationsarbete.

Social gemenskap
Årligen arbetar ca 100 personer omkring 4.000 timmar utan ersättning. Det motsvarar mer än 100 arbetsveckor. Många av frivilligarbetarna gör stora insatser och de kommer troget till Emmaus, flera gånger i veckan. De frivilligas insatser är ovärderliga för verksamheten. Den goda energi som strömmar ur Emmaus Ålands gemenskap har hjälpt många. Framför allt de som har svårt att hitta arbete och sysselsättning men även människor som vill göra gott och dela den sociala gemenskapen kring sorteringsbordet. Emmaus Åland inspirerar även Emmausgrupper i såväl Norden som övriga Europa. Emmaus är en omtyckt mötesplats för människor med olika bakgrund och olika erfarenheter.

Frivilligarbete
Inom EU beräknas 100 miljoner personer varje år ägna sig åt frivilligarbete. EU betonar vikten av detta solidaritetsarbete och beskriver det som viktigt för sammanhållningen i samhället. Därtill betonas frivilligarbetets både lärande och sociala funktion. Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB konstaterar i sin rapport 4/2012 om frivilligarbete att det på Åland årligen utförs ca 800.000 timmar frivilligarbete, som för kommunerna har ett beräknat värde om ca 36 miljoner euro. Därtill konstateras att frivilligarbete påverkar hälsan på ett positivt sätt.

Emmaus Åland har årligen ca 100 frivilligarbetare som tillsammans lägger ner ca 4.000 timmar obetalt arbete på Emmaus. Frivilligarbetarna är en mycket viktig resurs för Emmaus Åland. De sköter sortering, butikssysslor och många andra uppgifter. Frivilligarbetarna involveras på olika sätt i utvecklingen av verksamheten. Bland annat ordnas fortbildningstillfällen och studieresor. Målet är att ytterligare öka andelen frivilligarbete. Förutom de ordinarie frivilligarbetartillfällena på måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar ordnas även större sorterings- och balningstalkor, vilket även är en bra inkörsport för nya frivilligarbetare. Under året ska frivilligarbetet i Godby utvecklas bl.a. genom ändamålsenliga lokaler och rekrytering av fler frivilligarbetare. Några gånger under året ordnas frivilligarbetarmöten där frågor som rör verksamheten och särskilt frivilligarbetarnas sysslor diskuteras.

Integration på arbetsmarknaden
Emmaus Åland har sedan starten för mer än 20 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten.  Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre. En del av sysselsättningsinsatserna har finansierats med egna medel, andra med EU- och landskapsmedel samt med kommunala medel. Emmaus Ålands främsta arbetsmarknadsintegrationsprojekt är Bygg- och möbelreturen, som föreningen har drivit i tio års tid. Under 2013 planerar Emmaus att jobba mer övergripande med sysselsättningsinsatserna, med fortsatt finansiering från AMS.

Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten fokuserar både på Bygg- och möbelreturen och övriga verksamhetsställen. Samtidigt ska vi allt mer öppna upp mot det omgivande samhället och den öppna arbetsmarknaden. Emmaus ska här fungera som en brygga ut till arbetslivet. I verksamheten används flera olika arbetsmetoder och förhållningssätt. Metoderna och insatserna skräddarsys för respektive deltagare. Arbetet bygger på Stöd i arbete-metoden samt på ett miljöterapeutiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Utgångspunkten är att deltagarna kan utföra lönearbete utgående från egna förutsättningar – till en början med ett personligt utformat stöd. Metoden är resursinriktad där deltagarnas vilja, intressen och styrkor betonas. Deltagaren får kontinuerlig handledning för att kunna uppnå målen, som utvärderas och omformuleras under projektets gång. Efter en tid i arbete uppgörs en s.k. exit-strategi för deltagaren, d.v.s. en plan för hur deltagaren ska kunna lämna projektet.

Sysselsättningsprojektet kan ta emot cirka 15 personer samtidigt. Volymen kan variera beroende på målgruppens sammansättning. Antalet årsverken kommer att variera beroende på hur lång tid varje deltagare är i projektet.

 

Ladda ner vårt medlemsbrev!

Emmaus Alandai

Эммаус Аланды

Nu finns en kortversion av vår broschyr även på litauiska och ryska. Hjälp oss att översätta till fler språk. Hör av dig om du är intresserad.

Ryska

Litauiska

Kortversionen på svenska.

 

BUTKERNAS ÖPPETTIDER

Strandgatan 20
Må-fre 10-17.30, to 10-19, lö 10-15, sö 11-15

Skogshyddsvägen 7
Må-fre 10-17.30, to 10-19, lö 10-15

Godby
Må-fre 10-17.30, to 10-19, lö 10-15, sö 12-16