Returcafé

Under hösten 2013 genomförde Emmaus Åland en förprojektering av projektet ”Returcafé och -restaurang” med stöd från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering. Förprojekteringen utredde möjligheterna att starta en café- och restaurangverksamhet med syfte att integrera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Under 2015 söktes och beviljades projektmedel och verksamheten startade på hösten. För perioden 2016-2018 har medel för fortsättning sökts. Syftet med Emmaus returcafé är att skapa ett flexibelt system för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bryta eller förebygga utanförskap. Projektets mål är att långtidsarbetslösa personer ska få ett jobb. Målsättningen nås genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete. Genom att vara med i projektet får deltagarna en förberedelse för arbetsmarknaden eller utbildning. Projektet ger kompetenser som sedan kan användas inom vilken yrkesinriktning som helst och som är bra att ha med sig i vardagen.

Utgångspunkten är att tillreda och servera god och näringsrik lunchmat. Kunder är Emmaus personal och frivilligarbetare. Kost, hälsa, ekonomi och miljöfrågor genomsyrar verksamheten. Maten som tillreds är från lokala råvaror, gärna ekologisk och till stor del s.k. returmat. Målgruppen är bred och består av personer med olika bakgrund, ålder eller med funktionsvariationer. Projektet tillämpar principen om människors lika värde oberoende kön, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexualitet, utbildning eller ålder. Emmaus returcafé är en trygg plattform för deltagarna. Efter individuell kartläggning tydliggörs deltagarens nuvarande situation med fokus på arbetsmarknaden. Därefter utarbetas en handlingsplan med konkreta mål. Praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden söks med stöd av projekthandledarna.

Praktik utanför returcaféet är ett sätt att nå en anställning och även ett sätt att kunna identifiera deltagarens kompetensbehov. Projektets handledare finns till hands under hela praktiken och är tillgängliga för både deltagare och arbetsgivare när behovet finns. Rekryteringen av deltagare till projektet genomförs i samarbete med AMS. För att kunna delta i projektet krävs att man är anmäld som arbetssökande vid AMS. För att bli antagen till projektet förutsätts att man har en vilja till förändring samt motivation att delta i de aktiviteter som erbjuds i projektet och är redo att praktisera på arbetsmarknaden.

Projektets matservering får enligt finansieringsbeslutet inte vara öppen för allmänheten utan riktar sig istället till Emmaus personal och frivilligarbetare.

Emmauscafé på strandgatan

Fastighets Ab Strandgatan 20 har under 2015 utrett möjligheterna att bygga ut fastigheten söderut för att ge utrymme för café och kök, som Emmaus Åland kunde hyra och driva. Under 2016 ska Emmaus Åland göra upp konkreta planer för caféverksamhet på Strandgatan. Caféet ska vara en mötesplats i Emmausanda.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker