Våra vänner i världen

Bistånd och internationella solidaritetsprojekt

Emmaus Åland samarbetar med och stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor. Under 2017 kommer Emmaus Åland att samarbeta med och understöda organisationer i bl.a. Estland, Litauen, Bosnien och Hercegovina, Västsahara, Libanon, Togo och Peru. Därtill ska föreningen ha beredskap att utreda och initiera samarbete med fler organisationer.

En viktig del av det internationella samarbetet är varutransporterna från Åland, som ger förutsättningar för socialt arbete hos mottagarna. En del av varorna delas ut till behövande, medan största delen säljs, för att skapa en ekonomisk grund för socialt arbete, förändringsarbete och opinionsbildning. Samarbetet ger således både sociala vinster och miljövinster samt bidrar till samhällsförändring. Under 2017 reserverar Emmaus Åland ca 120.000 euro för ekonomiska bistånd och biståndstransporter. Biståndsadministrationen belastar inte biståndsbudgeten.

En av förpliktelserna som medföljer medlemskapet i Emmaus International är att årligen bidra med en dagsförsäljning till Emmaus solidaritetsfond. Detta för att Emmausgrupper som inte har internationella kontakter ska kunna få projektstöd från Emmausrörelsen. Under 2017 ordnar Emmaus Åland sin solidaritetsförsäljning på Ålands självstyrelsedag den 9 juni. Bistånd förmedlas även till ett flertal mottagare via Emmaus Europa i enlighet med det program för solidaritetsinsatser som Emmaus Europa gör upp. Därtill beviljas bistånd till specifika projekt såsom t.ex. Kvinnobanken (dagskassan från Strandgatan den 8 mars).

 

Estland

Elü Jaoks på Ösel fungerar som ett nätverk för föräldrar till handikappade barn. Föreningen lyfter upp frågor om handikappades ställning genom bl.a. seminarier, informationstillfällen och diskussioner med myndigheter och politiker. Elü Jaoks erbjuder rådgivning och handledning åt familjer med handikappade barn samt hjälper familjerna att bevaka sina rättigheter. Föreningen ordnar även sommarläger och andra sociala insatser för målgruppen.

 

Litauen

Stödcentret för försvunna personer och deras familjer i Vilnius, Litauen, Missing Persons’
Families Support Centre jobbar med stöd till offer för människohandel samt hjälp med återintegration i samhället samt med policyarbete och förebyggande insatser. Missing Persons’ Families Support Centre har av Vilnius stad fått besittningsrätt till en f.d. skola i en förort till Vilnius. Byggnaden har gjorts om till skyddshem, kontor och butik. 

Emmaus Åland har stött familjecentret Nendre sedan starten år 1998. Emmaus Åland och Ålands fredsinstitut trädde in som delägare i Nendre år 2008. Nendre erbjuder dagvård åt små barn och eftermiddagsverksamhet åt skolbarn samt rådgivning, handledning och utbildning åt dessa barns ensamstående socialt utslagna föräldrar. Syftet med Nendre är att ge föräldrarna och barnen en trygg och säker vardag samt möjligheter att hålla samman familjerna. Nendre tar årligen emot ca 30 daghemsbarn, 25 skolbarn och 40 familjer. Den pedagogiska modell som Nendre har byggt upp bygger i stor grad på nordiska erfarenheter av barnomsorg, demokratiutveckling och jämställdhet.

Emmaus Åland äger fastigheten Villa Nina i Akmensikes. Den används av Nendre för sommarläger och rekreation. 

Barn- och ungdomscentret i Raguvele erbjuder fritidsaktiviteter och hjälp med läxläsning till ett femtiotal barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Vid centret får de även mat. Genom olika aktiviteter och projekt förbereds barn och unga för ett självständigt och tryggt liv. Huset där centret är inrymt ägs av Emmaus Åland, som även finansierar lönen för centrets två verksamhetsassistenter.

 

Bosnien och Hercegovina

År 2016 inleddes samarbete med Emmausgruppen Nova Generacija i Banja Luka. Gruppen bedriver socialt arbete och bygger upp en Emmauskommunitet som bl.a. ska jobba med odling. Emmaus Åland finansierade år 2016 ett av gruppens nya växthus samt skickade varubistånd. Samarbetet utvecklas under 2018.

 

Palestina/Syrien/Libanon

Åland ger stöd till den palestinska förskolan i flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Stödet ger möjlighet för 80 barn att gå i förskolan. Stödet ges i samverkan med Emmaus Björkå i Sverige. Med grannlandet Syrien i krig är mer än var fjärde person i Libanon i dag flykting. Många palestinska flyktingar i Syrien har tvingats fly vidare till Libanon. Läget är extremt och barnen är bland de mest utsatta.

 

Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. FN kräver att Västsahara skall avkoloniseras och internationella domstolen i Haag har fastslagit att Marockos krav på Västsahara saknar grund. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara och det marockanska förtrycket av den västsahariska befolkningen är hårt. I dag bor där omkring 160.000 västsaharier i flyktingläger i öknen i Algeriet.

Västsaharier har de senaste åren deltagit i Emmaus Ålands sommarläger, som har mänskliga rättigheter och självbestämmande som tema. Även 2018 kommer sommarlägret att ha deltagare från Västsahara. I de västsahariska flyktinglägren etableras nu en Emmausgrupp. Emmaus Åland samarbetar i Västsaharafrågan med bl.a. Emmaus Stockholm, Western Sahara Resource Watch och Afapredesa.

 

Togo

Emmausgruppen MARS hjälper utsatta kvinnor och barn genom att erbjuda dem arbete och utbildning. Organisationen driver bl.a. en sömnadsskola, en verkstad där man framställer krita, ett bageri och en hönsgård. Därtill bedrivs odling. Dessa verksamheter hjälper kvinnor och unga flickor att få utbildning och arbete. På så sätt blir de inte lika lätt offer för prostitution eller människohandel. MARS finansierar också skolgången för cirka 100 barn, undervisar analfabeter samt ger mikrokrediter.

Emmaus Åland har tillsammans med Emmaus Helsingfors och Emmaus Westervik bekostat inköpet av en tomt i Lomé där Mars ska bygga nya lokaler för sin verksamhet. Under 2015 och 2016 finansierades byggandet av lokalerna, som ska stå klara i början av 2017. År 2017 skickar Emmaus Åland två biståndscontainrar till MARS samt beviljar vid behov även ekonomiskt bistånd.

 

Peru

Cuna Nazareth i Lima, Peru driver ett daghem för barn från marginaliserade familjer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena. Emmaus Åland, Emmaus Helsingfors, Emmaus Westervik och Svalorna i Finland har med bidrag från utrikesministeriet hjälpt Cuna Nazareth att starta en återvinningscentral, där arbetslösa unga från fattiga familjer utbildas till professionella återvinnare. Syftet är att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning. En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll. Då återvinningscentralen har blivit självförsörjande är det meningen att den ska ge intäkter för att stödja verksamheten vid Cuna Nazareths daghem.

 

Lokalt varubistånd

Emmaus Åland ger varubistånd till privatpersoner på Åland som lever under knappa förhållanden. Behovsbedömningen görs av professionella socialarbetare med helhetsgrepp över mottagarens situation. Stödet från Emmaus ska vara en del av flera åtgärder som syftar till förbättrad situation för mottagaren. Uppgifter om varför personen i fråga behöver bistånd lämnas inte till Emmaus. Den bedömande instansen förmedlar gåvokort som gäller i Emmaus Ålands butiker. Gåvokorten utfärdas av kommunernas socialkanslier, församlingar, ÅHS, Rädda Barnen och och andra organisationer. Emmaus utfärdar dessutom gåvokort och presentkort till de nya flyktingfamiljerna och andra grupper i behov av tillfälligt stöd.

 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker