Stöd i arbete

Emmaus är mer än en vanlig arbetsplats. Man får stöd och hjälp när man behöver det som mest. Jobbet och det ansvar som följer med är det viktigaste. Arbetsuppgifterna varierar från person till person. De som är städanställda på Emmaus är ofta människor som inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Det är personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer, utvecklingsstörning, inflyttade utan tillräckliga språkkunskaper, missbrukare, samhällstjänstgörare och långtidsarbetslösa.

 

Integration på arbetsmarknaden

Emmaus Åland har sedan starten för mer än 20 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten.  Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre. En del av sysselsättningsinsatserna har finansierats med egna medel, andra med EU- och landskapsmedel samt med kommunala medel. Emmaus Ålands främsta arbetsmarknadsintegrationsprojekt är Bygg- och möbelreturen. Under åren 2013-2016 utför Emmaus arbetsmarknadsintegrationsverksamhet enlig avtal med AMS.

Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Emmaus ska här fungera som en brygga ut till arbetslivet.

 

Bygg- och möbelreturen

Emmaus bygg- och möbelretur är en återvinningscentral för byggnadsmaterial, möbler och elektronik m.m. Verksamheten bedrivs genom att sysselsätta långtidsarbetslösa. Arbetet består i att demontera byggnader, delar av byggnader eller inredningar, att ta emot och sälja möbler samt att gå igenom och kontrollera inlämnad hemelektronik. Emmaus bygg- och möbelretur samarbetar med kommuner, alkohol- och drogmottagningen, AMS, Ålands renhållning m.fl. Fokus ligger på handledning av de stödanställda i syfte att få ut dem på den öppna arbetsmarknaden.

 

Emmaus returcafé

Syftet med Emmaus returcafé är att skapa ett flexibelt system för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bryta eller förebygga utanförskap. Projektets mål är att långtidsarbetslösa personer ska få ett jobb. Målsättningen nås genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete. Genom att vara med i projektet får deltagarna en förberedelse för arbetsmarknaden eller utbildning. Projektet ger kompetenser som sedan kan användas inom vilken yrkesinriktning som helst och som är bra att ha med sig i vardagen.

Utgångspunkten är att tillreda och servera god och näringsrik lunchmat. Kunder är Emmaus personal och frivilligarbetare. Kost, hälsa, ekonomi och miljöfrågor genomsyrar verksamheten. Maten som tillreds är från lokala råvaror, gärna ekologisk och till stor del s.k. returmat. Målgruppen är bred och består av personer med olika bakgrund, ålder eller med funktionsvariationer. Projektet tillämpar principen om människors lika värde oberoende kön, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexualitet, utbildning eller ålder. Emmaus returcafé är en trygg plattform för deltagarna. Efter individuell kartläggning tydliggörs deltagarens nuvarande situation med fokus på arbetsmarknaden. Därefter utarbetas en handlingsplan med konkreta mål. Praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden söks med stöd av projekthandledarna.

Praktik utanför returcaféet är ett sätt att nå en anställning och även ett sätt att kunna identifiera deltagarens kompetensbehov. Projektets handledare finns till hands under hela praktiken och är tillgängliga för både deltagare och arbetsgivare när behovet finns. Rekryteringen av deltagare till projektet genomförs i samarbete med AMS. För att kunna delta i projektet krävs att man är anmäld som arbetssökande vid AMS. För att bli antagen till projektet förutsätts att man har en vilja till förändring samt motivation att delta i de aktiviteter som erbjuds i projektet och är redo att praktisera på arbetsmarknaden.
 
Projektets matservering får enligt finansieringsbeslutet inte vara öppen för allmänheten utan riktar sig istället till Emmaus personal och frivilligarbetare.

 

Övergångsarbete

Ålands Fountainhouse driver Klubbhuset Pelaren. Klubbhuset är öppet för människor som är drabbade eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på social gemenskap, delaktighet och arbete. Grundidén är att tro på den enskildes förmåga och vilja att förändra sin livssituation. Att arbeta i klubbhuset innebär för medlemmarna en möjlighet att återfå sitt egenvärde, få ett mål och känna självförtroende. Ålands Fountainhouse ordnar s.k. övergångsjobb på företag och organisationer för medlemmar som är redo att integreras på arbetsmarknaden. Emmaus Åland anställer övergångsarbetare.

 

Samhällstjänstgörare

I stället för ovillkorligt fängelse upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Brottspåföljds-myndigheten utreder den åtalades lämplighet till samhällstjänst innan domstolsbeslut samt anvisar tjänstgöringsstället och övervakar tjänstgöringen. Emmaus tar årligen emot flera samhällstjänstgörare.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker