Socialt arbete

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation. På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö.

 

Stödarbetsplatser

Under 2017 fortsätter satsningen på det sociala arbetet inom organisationen. Emmaus ska under året vidareutveckla handledningen av de stödanställda och erbjuda fler korta arbetstränings-placeringar. Målet är att kunna erbjuda stödanställning åt fler personer med funktionsvariationer samt att erbjuda dem ett arbete som är både utvecklande och meningsfullt. Detta kombineras med insatser för att få ut de stödanställda på praktikjobb på andra arbetsplatser, med målet att få en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Insatserna utförs i stor utsträckning i samverkan med och på uppdrag av AMS. Samarbetet innefattar även många kommuner, Fixtjänst, Klubbhuset Pelaren och andra organisationer.

 

Övergångsarbete

Ålands Fountainhouse driver Klubbhuset Pelaren. Klubbhuset är öppet för människor som är drabbade eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på social gemenskap, delaktighet och arbete. Grundidén är att tro på den enskildes förmåga och vilja att förändra sin livssituation. Ålands Fountainhouse ordnar s.k. övergångsjobb på företag och organisationer för medlemmar som är redo att integreras på arbetsmarknaden. Emmaus Åland har sedan hösten 2012 anställt övergångsarbetare.

 

Samhällstjänstgörare

I stället för ovillkorligt fängelse i upp till åtta månader kan samhällstjänst dömas ut i minst 20 och högst 200 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning. Emmaus Åland tar årligen emot flera samhällstjänstgörare.

 

Civiltjänstgörare

Emmaus Åland godkändes år 2016 som civiltjänstgörarplats. Civiltjänst utförs istället för militärtjänst och ska vara för ”samhället nyttig arbetstjänst”. Emmaus Åland tog emot sin första civiltjänstgörare i maj 2016. Föreningen ska även under 2017 ha kapacitet att ta emot civiltjänstgörare.

 

Frivilligarbete

Årligen arbetar ca 100 personer omkring 4.000 timmar på Emmaus utan ersättning. Det motsvarar mer än 100 arbetsveckor. De frivilligas insatser viktiga för verksamheten och har dessutom en betydelsefull social funktion. Under 2017 fortsätter Emmaus Åland med utvecklingen av frivilligarbetet. Några gånger året ordnas frivilligarbetarmöten där frågor som rör verksamheten och särskilt frivilligarbetarnas sysslor diskuteras.

 

Emmaus soppkök

Emmaus soppkök startades hösten 2015. Varje torsdag kl. 17-18 serveras soppa och bröd på Strandgatan 20. Detta för att folk ska få en möjlighet att äta utan att det kostar samt för att det är trevligt att träffas kring en tallrik soppa. I samband med serveringen kan den som vill lämna ett bidrag till Emmaus arbete för människor på flykt. Emmaus soppkök är en del i strävandena att göra Emmaus Åland till en social mötesplats.

 

Integration på arbetsmarknaden

Emmaus Åland har sedan starten för 25 år sedan arbetat med marginaliserade grupper som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsintegrationsprojekt har drivits både i projektform och som integrerade delar av den löpande verksamheten. Insatserna har riktats till många olika målgrupper och till såväl ungdomar som äldre. En del av sysselsättningsinsatserna har finansierats med egna medel, andra med EU- och landskapsmedel samt med kommunala medel. Emmaus Ålands främsta arbetsmarknadsprojektet för närvarande är Bygg- och möbelreturen, Emmaus returcafé och Emmaus arbetspool. Sysselsättningsinsatserna riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Bygg- och möbelreturen
Emmaus bygg- och möbelretur är en återvinningscentral för byggnadsmaterial, möbler och elektronik m.m. Verksamheten bedrivs genom att sysselsätta långtidsarbetslösa. Arbetet består av att demontera byggnader, delar av byggnader eller inredningar, att ta emot och sälja möbler samt att gå igenom och kontrollera inlämnad hemelektronik. Emmaus bygg- och möbelretur samarbetar med kommuner, alkohol- och drogmottagningen, AMS, Ålands renhållning m.fl.

Emmaus returcafé
Syftet med Emmaus returcafé är att skapa ett flexibelt system för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bryta eller förebygga utanförskap. Projektets mål är att långtidsarbetslösa personer ska få ett jobb. Målsättningen nås genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete. Genom att vara med i projektet får deltagarna en förberedelse för arbetsmarknaden eller utbildning. Projektet ger kompetenser som sedan kan användas inom vilken yrkesinriktning som helst och som är bra att ha med sig i vardagen. Utgångspunkten är att tillreda och servera god och näringsrik lunchmat. Kost, hälsa, ekonomi och miljöfrågor genomsyrar verksamheten. Maten som tillreds är från lokala råvaror, gärna ekologisk och till stor del s.k. returmat. Målgruppen är bred och består av personer med olika bakgrund, ålder eller med funktionsvariationer

Praktik utanför returcaféet är ett sätt att nå en anställning och även ett sätt att kunna identifiera deltagarens kompetensbehov. Rekryteringen av deltagare till projektet genomförs i samarbete med AMS. Projektet drivs under perioden 2016-2018 med finansiering från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering. Under året utreds möjligheterna att starta odlingsverksamhet i anslutning till returcaféet.

Emmaus arbetspool
På Åland finns flera personer som är bostadslösa och försörjer sig som tiggare. Deras livssituation är inte värdig. Emmaus hjälper sedan hösten 2015 utsatta personer att få tillfälliga jobb. Målet är dels att hjälpa tillfälliga gästarbetare men även att integrera fler personer på arbetsmarknaden, som en del i processen att få ett bra liv. Emmaus arbetspool startades för skapa ett tryggt och rättssäkert system med förmedling av arbete åt målgruppen. Hittills har ett fyrtiotal personer varit anställda i arbetspoolen.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker