Emmaus Ålands utlåtande om ny socialvårdslag och lag om yrkesutbildade personer inom socialvården

Emmaus Ålands utlåtande om lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning

På begäran från Ålands landskapsregering ger Emmaus Åland följande utlåtande om förslaget till landskapslag om socialvård samt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården. Utlåtandet är baserat på en analys av de erfarenheter som gjorts inom ramen för Emmaus Ålands sociala arbete. 

Emmaus Ålands verksamhetsidé är att bidra till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återvinna, samtidigt som föreningen arbetar för gemenskap och integration på arbetsmarknaden och i samhället för marginaliserade grupper genom att skapa arbets- och sysselsättningsplatser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning till frivilligarbetare, personer med funktionsvariationer, samhällstjänstgörare, civiltjänstgörare och långtidsarbetslösa. Vi erbjuder även praktikplatser för studerande och andra. Vi samarbetar med kommuner, AMS, hälso- och sjukvården, Klubbhuset Pelaren, Fixtjänst och andra organisationer. I samarbete med sociala sektorn och diakonin erbjuder vi lokalt varubistånd till behövande. Våra främsta arbetsmarknadsprojekt är Emmaus bygg- och möbelretur, Emmaus Returcafé och Emmaus Arbetspool. Genom det nya ESF-projektet Växtkraft bygger vi upp arbetsverkstäder för att öka den sociala delaktigheten för de personer som står allra längst från arbetsmarknaden. 

Emmaus Åland välkomnar att den nya lagstiftningen betonar vikten av social handledning och rehabilitering, och att kommunernas ansvar för handledning och rehabilitering förtydli- gas. Många av de personer som behöver integreras på arbetsmarknaden eller som behöver en sysselsättnings- eller stödarbetsplats har omfattande behov av stöd och handledning. Problembilderna är ofta komplexa, och kan omfatta allt från missbruksproblematik till funkt- ionsvariationer och psykisk ohälsa, inte sällan i kombination med varandra. Det är positivt att social rehabilitering för unga betonas, men stödet måste finnas också för personer över 29 år.

Den nya socialvårdslagens ambition att stärka samordningen och det multiprofessionella samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård, AMS och socialvården är välkommet. Anmäl- ningsskyldigheten som myndigheterna föreskrivs är ett positivt steg för att säkerställa att personer inte faller mellan stolarna. Även en ökad samordning mellan alkohol- och drogar- betet och arbetet för att förebygga psykisk ohälsa är positivt. Emmaus kan konstatera att det idag saknas tillräckligt med stödresurser, vilket kan försvåra förverkligandet av lagstiftningen. Lagens fokus på att definiera de stödbehov för vilka socialservice ska ordnas bidrar till en förbättrad klientorientering och individuella lösningar för klienten. Att det dessutom betonas att om en särskild form av service behövs för att möta stödbehoven kan kommunen inte hänvisa till att en särskild typ av service inte tillhandahålls är välkommet. 

Bristen på stödarbetsplatser lyfts i motiveringarna till lagförslaget fram som ett problem för kommunerna, och det konstateras att platserna som finns på t ex Emmaus inte räcker till för att möta behovet. Det konstateras också att kommunerna har svårt att hitta platser i sin egen verksamhet, då resurser för handledning ofta saknas där. Emmaus har idag lediga plat- ser i de arbetsmarknadsprojekt som finansieras av AMS, och har alltså kapacitet att ta emot fler personer än vad som idag slussas in i projekten. Vad gäller sysselsättning via kommun räcker det sällan med att personens lön finansieras med sysselsättningsstöd eller andra ty- per av bidrag. Det krävs, precis som för kommunerna, att resurser avsätts för handledning och stöd för att verkligen uppnå resultat. Tredje sektorn kan erbjuda både arbetsplatser och handledning, om finansiering finns för professionella handledare. Det gäller för arbetsverk- samhet för personer med funktionsnedsättning såväl som för verksamhet i sysselsättnings- syfte. 

Om tredje sektorn ska vara delaktig i det multiprofessionella samarbetet krävs att organisat- ioner som Emmaus kan vara delaktiga i praktiken och få ta del av information om klienten och i framtagandet av en klientplan. Idag är det i praktiken ofta Emmaus som tar initiativ till nätverksmöten, då vi möter problem som behöver lösas, men i praktiken är det kommun eller AMS som måste sammankalla. För att få ett fungerande samarbete med sjukvården, t ex psykiatrin, bör samtycke efterfrågas av patienten så att även Emmaus som kan vara pati- entens dagliga arbetsplats kan ta del av information. 

På Emmaus möter vi personer som är bostadslösa, mår psykiskt mycket dåligt eller helt sak- nar ekonomiska resurser. Idag är det svårt att få tag på socialarbetare i kommunerna i akuta ärenden även dagtid. En socialjour behöver fungera inte bara nattetid utan även dagtid för att akuta ärenden faktiskt ska kunna åtgärdas och individernas grundläggande rättigheter garanteras. I många fall möter vi personer som skulle vara i behov av hemservice, boende- service eller stödboende för att klara sin vardag och kunna ta emot de insatser som Emmaus erbjuder. Det gäller till exempel personer som kommer ut från missbruksrehabilitering. 

Med den nya bestämmelsen om stöd för rörlighet kan fler få hjälp med att t ex använda kol- lektivtrafik, vilket är positivt också ur miljösynvinkel. Det är viktigt att se till att behovsbe- dömningen tar i beaktande behovet av socialt deltagande och sysselsättning, att stödet inte varierar mellan olika kommuner, samt att den matchar det verkliga behovet av färdtjänst. Det är också viktigt att de äldres behov, som bedöms av kommunerna och inte KST, bedöms på ett likvärdigt sätt mellan olika kommuner. Då kan även äldre frivilligarbetare fortsätta komma till Emmaus för gemenskap och meningsfull sysselsättning. 

I förslaget nämns lagstiftning som rikets socialvårdslag hänvisar till, men som idag inte finns på Åland. Emmaus Åland anser att en lag om social kreditgivning skulle ge förutsättningar för att underlätta för personer i svåra ekonomiska situationer. 

Emmausrörelsen har tagit ställning för ett ovillkorligt mottagande av alla oavsett deras sta- tus i landet. Emmaus Åland anser att papperslösa eller andra utan hemkommun inte endast ska ges brådskande socialvård och tjänster enligt barnskyddslagen. I en situation där det för många är omöjligt att återvända hem trots att en asylansökan avslagits bör också mer lång- siktiga lösningar sökas, med hjälp av de verktyg som den nya socialvårdslagen erbjuder. Det kan handla om rådgivning, utkomststöd eller psykosocialt stöd. Emmaus Åland anser därför att lagförslaget till ny socialvårdslag behöver kompletteras vad gäller rätten till socialvård i icke-brådskande fall för personer som saknar hemkommun i Finland. 

Vi välkomnar den nya landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, som preciserar kompetenskraven, preciserar arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och kräver behörighet efter arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Professionella och välutbildade anställda har goda förutsättningar att implementera den nya lagstiftningen och fylla det stora behovet av social handledning. 

För att nå de ambitiösa mål som lagen ställer upp krävs en stabil och tillräcklig finansiering av kommunernas socialvård för att möjliggöra ett fokus på klienten och en tillräcklig service i utmanande situationer. Det kräver också en god samordning av social service inom ramen för ett samarbete mellan kommunerna. Emmaus välkomnar därför samordningen i form av kommunernas socialtjänst (KST). 

Kontaktperson: Martha Hannus, hållbarhetsansvarig, martha@emmaus.ax 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker